Site-ul oficial al Orașului Azuga

Informatii de interes public - din oficiu

      INFORMATII DE INTERES PUBLIC

                                                                - din oficiu -

 

PRIMARIA ORASULUI AZUGA - str. Independentei, nr. 10A, Azuga, cod 105100, Prahova, Romania, tel. 0244/326300, fax 0244 / 326330; Contabilitate: 0244327419, int.  15 Urbanism , int.  17 Compartiment tehnic, achizitii publice, managementul proiectelor, protectia mediului, int.18 Stare Civila, Taxe si Impozite tel : 0244327431, int. 19 Resurse Umane, Asistenta sociala tel. 0244326299, int. 16 Secretar Oras , int. 22 Protectie civila; int. 13 Politia Locala, int. 20 Compartiment Informatica; int.23 Protectia Mediului, SPCLEP Azuga tel  0759034216; 0344407515; int. 28 Compatiment administratie publica locala, secretariat, relatii cu cetatenii.

 E-mail: contact@primariaazuga.ro;

PROGRAM DE FUNCTIONARE - luni - joi : 8,00 - 16,30

                                          - vineri - 8,00 - 14,00

CONDUCEREA INSTITUTIEI:

- Primar                         Barbu Ciprian-George

Viceprimar                   Petre Adrian

- Secretar                       Lazar Alina-Georgiana

- Administrator public      Ariesan Mircea

Responsabil comunicare informaţii de interes public - consilier  Popa Ribana

PROGRAM DE AUDIENTE:

- Primar:  joi 13,00 - 16,00

Viceprimar: miercuri 13,00 - 16,00

Secretar: luni 10,00 - 12,00

- Arhitect-sef: luni 09,00-12,00

ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSTITUTIEI – Codul  Administrativ,Constitutia Romaniei, Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor publici , republicata; Hotararea Guvernului nr. 1000 / 2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, republicata;Legea nr. 90 / 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 291 / 2000 privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea unor ministere; Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale; Regulamentul  de organizare şi funcţionare al consiliului local al orasului Azuga;R.O.I., Regulamentul de organizare si functionare al Primariei orasului Azuga ; Regulamentul de organizare si functionare al Politiei Locale oras Azuga; Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului Voluntar pentru situatii de urgenta; Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului Public de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara; Codul Etic al salariatilor din cadrul Primariei orasului Azuga; Legea nr. 161 / 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei; Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.

SURSE FINANCIARE - venituri proprii ( taxe şi impozite )

 - prelevări din bugetul de stat

 - venituri din fonduri cu destinaţie specială

 

DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

1. Coordonatele de contact ale instituţiei publice, respectiv: denumirea, adresa, nr. de telefon, nr. de fax, adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

2. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei oraşului Azuga, program de audienţe.

3. Acte normative ce reglementeaza organizarea si functionarea institutiei;

4. Proiecte ale actelor normative ( Hotărâri ale Consiliului Local, Dispoziţii ale Primarului );

5. Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local al oraşului Azuga;

6. Dispoziţiile cu caracter normativ emise de Primarul oraşului Azuga;

7. Procesele - verbale ale şedinţelor Consiliului Local;

8. Componenţa Consiliului Local al oraşului Azuga – nominală, numerică şi apartenenţa politică;

9. Informări întocmite pe Primarul oraşului privind starea economică şi socială a localităţii , în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local;

10. Rapoarte anuale de activitate întocmite de consilieri şi de catre viceprimar;

11. Actele normative care reglementează organizarea şi functionarea Primăriei şi a Consiliului Local al oraşului Azuga;

12. Instrucţiuni, norme, regulamente şi circulare cu caracter dispozitiv primite de la organele centrale ale administraţiei publice;

13. Documente ce stau la baza organizării şi desfăşurării licitaţiilor publice pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea bunurilor aparţinând domeniului public şi / sau privat al oraşului: caiete de sarcini, contracte cadru, hotărâri ale Consiliului Local care aprobă organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, planuri de amplasare;

14. Hotărârile de repartizare a spaţiilor cu destinaţie de locuinţă şi a celor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;

15. Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situaţie şi amplasament cu mobilier stradal, construcţii provizorii;

16. Lista certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire, certificatelor de nomenclatură stradală, avizelor de schimbare de destinaţie;

17. Lista certificatelor de oportunitate , autorizaţiilor de ocupare a domeniului public, autorizaţiilor eliberate în baza prevederilor Legii nr. 507 / 2002;

18. Bugetul local, bilanţul contabil, contul de execuţie al bugetului local;

19. Actele normative care reglementează activitatea de stare civilă, numărul naşterilor, căsătoriilor, deceselor, programul de funcţionare al Compartimentului de Stare Civilă;

20. Actele necesare în vederea instituirii de tutelă, curatelă, asistanţă socială a persoanei vârstnice în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare în scopul intretinerii şi îngrijirii sale;

21. Studii de fezabilitate, proiecte tehnice, avize pentru finanţarea şi executarea obiectivelor de investiţii de interes local;

22. Orice informaţii privind situaţia unui obiectiv de pe raza oraşului Azuga;

23. Situaţia lunară a beneficiarilor de ajutor social;

24. Documentaţiile tehnice de execuţie pentru lucrările de investiţii;

25. Numele şi prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public;

26. Structura organizatorică a instituţiei şi a serviciilor subordonate, atribuţiile birourilor, serviciilor, compartimentelor, programul de funcţionare , programul de audienţe;

27. Strategii, programe privind dezvoltarea socială , economică şi turistică a oraşului;

28. Materiale de promovare turistică a oraşului;

29. Materiale informative pentru cetăţeni;

30. Raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544 / 2001;

31. Modalităţi de contestare, în situaţia în care o persoană se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;

32. Declaraţiile de avere ale aleşilor locali şi ale funcţionarilor publici din cadrul Primăriei oraşului Azuga;

33. Minutele şedinţelor publice organizate în condiţiile Legii nr. 52 / 2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică.

34. Raportul anual privind transparenţa decizională conform prevederilor Legii nr. 52 / 2003.

35. Protocoale de înfrăţire ale oraşului Azuga, cu organe ale autorităţilor publice locale, din diverse ţări.

36. Planul Local de Actiune pentru Mediu;

37. Prevederi legale pentru mediu;

38. Anunturi privind solicitari de obtinere a acordurilor, avizelor de mediu pentru proiecte, planuri, programe, autorizatii de mediu pentru activitati;

39. Hotararea Consiliului Local nr. 17 / 2006 privind stabilirea faptelor ce constituie contraventii si aplicarea sanctiunilor pentru asigurarea unui climat sanatos;

40. Informatii privind Proiectul Pilot ERACOLECT pentru colectarea selectiva a deseurilor si valorificarea lor.

41. Informatii privind nivelurile impozitelor si taxelor locale, stabilite conform Hotararilor Consiliului Local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiaza de facilitati fiscale precum si informatiile care privesc aplicarea oricaror alte dispozitii ale Ordonantei Guvernului nr. 36 / 2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

42. Informatii privind activitatea cultural – sportiva desfasurata pe teritoriul orasului Azuga.

43. Informatii despre programele cu finantare externa.

44. Lista de achizitii publice, servicii si lucrari.

45. Listele cu ofertele declarate castigatoare pentru achizitii publice, servicii si lucrari, in conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 34 / 2006.

46. Lista persoane care au primit terenuri conform Legii nr. 15 / 2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala

47. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.

 

Lista documentelor produse si / sau gestionate care se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor.

1. Documentele cu caracter personal care insotesc Hotararile Consiliului Local si Dispozitiile Primarului;

2. Deliberarile Consiliului Local in cazurile in care, potrivit legii, s-a aprobat ca acestea sa nu fie publice, precum si documentele intocmite in aceste situatii.

3. Documentele de stare civila care privesc statutul civil al persoanei, cum ar fi : acte si certificate de nastere, de casatorie, de deces, precum si copii ale acestora, dosare de casatorie, mentiuni referitoare la modificarea statutului civil al persoanei, cu exceptia situatiilor statistice referitoare la actele si faptele de stare civila.

4. Procesele – verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor.

5. Certificatele de urbanism impreuna cu documentatia prevazuta de lege pentru eliberarea acestora precum si cererile prin care au fost solicitate, cu exceptia planurilor de situatie.

6. Autorizatiile de construire impreuna cu documentatia prevazuta de lege pentru eliberarea acestora, precum si cererile prin care au fost solicitate, cu exceptia planurilor de situatie.

7. Reclamatiile si sesizarile adresate Consiliului Local si Primariei de catre persoane fizice, fara acordul semnatarilor.

8. Informatii cu privire la impozitele si taxele locale, alte obligatii ale platitorilor, care tin de pastrarea secretului fiscal.

9. Informatii primite de la banci, organe de politie, institurii care gestioneaza registre publice sau alte asemenea, care au caracter confidential.

10.Autorizatiile eliberate pentru desfasurarea de activitati economice de catre persoanele fizice, precum si documentele in baza carora au fost eliberate.

11.Documentele care se intocmesc potrivit Legii nr. 481 / 2004 privind protectia civila, precum si documentele Comisiei pentru probleme de aparate, intocmite in baza actelor normative in vigoare.

12.Rapoartele de audit intern si procesele de control financiar.

13.Documentele care privesc persoane fizice, care fac obiectul unor clauze aflate pe rolul instantelor judecatoresti ori care au facut obiectul unor dosare solutionate definitiv si irevocabil de catre acestea.

14.Documentele care privesc persoane fizice aflate in dosarele constituite potrivit Legii nr. 18 / 1991 privind fondul funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in dosarele depuse potrivit Legii nr. 10 / 2001.

15.Documente care privesc persoane fizice aflate in arhiva proprie .

16.Informatii privind datele personale ale salariatilor din aparatul propriu al Consiliului Local, daca actele normative in vigoare nu prevad altfel.

 

 

MODALITATI DE CONTESTARE A DECIZIEI INSTITUTIEI PUBLICE - împotriva refuzului explicit sau tacit al angajatului autorităţii ori instituţiei publice responsabil de aplicarea prevederilor Legii nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă .

In cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de Legea nr. 544 / 2001, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de primire a răspunsului la solicitarea informatiilor de interes public ( 10 zile respectiv 30 de zile, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare sau de urgenţa solicitării ).